Subvencions Diputació de Tarragona

print pdf

dipta_h_col

suport

Subvencions any 2018

04/12

Programa Extraordinari d’ajuts al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal cures 2017/2018

ACORD: Junta de Govern de 4 de desembre de 2018

=>Import   1.750 euros

21/09

PAM 2018

Diputació de Tarragona: Acord de la Junta de Govern

De concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 de la Diputació de Tarragona:

Programa Sosteniment lloc secretària-interventora

=>Import   6.872,16 euros

Programa Despesa Corrent 2018

=>Import   35.279,45 euros

Programa Inversions

Adequació antiga seu de la Cooperativa Agrícola

=>Import   23.523,39 euros

PROGRAMA PEXI 2018

Actuacions Pou Municipal

=>Import   6.331,00 euros

27/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Subvenció per al finançament des despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics local.

=> Import   1.342,78 euros

20/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida i transports d'animals domèstics abandonats.

=> Import   595,02 euros

06/07

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Actuacions Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

Concepte Manteniment:

=> Import   1.827,47 euros

22/06

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Actuacions zones banys i piscines:

=> Import   6.340,80 euros

18/05

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern:

Programa Extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2016-2017

=> Import   2.625,00 euros

 

Subvencions any 2017

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 17 de novembre de 2017

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.510,78 euros

Inversions:       Import   953,77 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 664,25 euros

 

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 3 de novembre de 2017

Consultoris mèdics  1687,42€

Actuacions zones banys i piscines 7.660,00€

 

Diputació de Tarragona: Acord Junta de Govern de 22 de setembre de 2017

Subvenció PEXI  2017

Adequació dels equips informàtics 4.055,48€

Millora eficiència energètica enllumenat 2.061,16€

 

Subvencions any 2016

Subvenció Consultoris Mèdics

Import 1.619,15 euros

Subvenció Protecció SP seguretat piscines

Import 6.567,75 euros

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.917,36 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida

i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 572,04 euros

Subvenció Consultori mèdic

Import de la subvenció: 1.619,15 euros

 

Subvencions any 2015

* Subvenció Consultoris Mèdics

Import 3.986,44 euros

* Subvenció Interessos 2015

Import concedit  46,36 euros

 

Subvenció del pla especial d'inversions municipals (PEIM) 2015

Obra: Instal·lació d’un video porter a la Casa Consistorial

Import concedit: 4.289 EUROS

Subvenció Protecció SP seguretat piscines

Import 6.498,90 euros

Subvenció Protecció SP aigua consum humà

Manteniment : Import 2.339,14 euros

Inversions:      Import 1.402,44 euros

Subvenció Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió de recollida

i transports d'animals domèstics abandonats.

Import de la subvenció 689,13 euros

 

 

Subvencions any 2014

* Subvenció del pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014
 
 
Obra: Inversió zona lleure
 
Import concedit: 6.236,OO EUROS
 
* Subvenció Protecció SP seguretat piscines
 
Import 6.954,71 euros
 
 
* Subvenció Protecció SP aigua consum humà
 
Import 5.145,68 euros
 
* Subvenció obres reforma terrat edifici Polivalent
 
Import 5.500,00 euros.
 
 
Subvencions any 2013
 
* Subvenció Interessos
 
Import 83,43 euros
Import 87,94 euros
Import 480,87 euros
 
* Subvenció Protecció SP seguretat piscines
 
Import 8.000,00 euros
 
* Subvenció Protecció SP aigua consum humà
 
Import 7.074,40 euros
 
* Subvenció obres millora Llar Social
 
Import 6.000,00 euros.
 
* Subvenció obres de millora escola de la Masó
 
 Import  4.926,67 euros.